Novotel Istanbul Zeytinburnu - Aile & İş seyahati oteli - K.V.K.K

K.V.K.K


TAMARİS

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

 

 •  1 AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Tamaris Turizm Anonim Şirketi (“TAMARİS”,“Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Çalışan Adayı, Ziyaretçi, Müşteri, Aday Müşteri, Tedarikçi, Üçüncü Kişi, Çevrimiçi Ziyaretçi (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 • 2 KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

TAMARİS olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler TAMARİS bünyesinde oluşturulmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz TAMARİS’in Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • 3 KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, TAMARİS tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 TAMARİS’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

TAMARİS’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 • 4 KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ
Veri Sahibi Veri Kategorisi Veri Türleri
Müşteri Kimlik Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Kimlik Bilgileri, İmza Bilgisi, Fotoğraf, Pasaport Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Belgesi CCTV Kamera Kayıtları
Finansal Bilgiler Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri, Kredi Kart Bilgisi
İşlem Güvenliği IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgisi
Sağlık Bilgisi Sağlık Verileri
İletişim  Adres (iş), E-posta, Telefon / Cep Telefonu
Çalışan Adayı  Kimlik Ad-Soyadı, Kimlik Bilgisi, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Aile Yakını Bilgisi, Medeni Hali
İletişim  Adres, E-posta, Telefon / Cep Telefonu
Görsel Bilgi Fotoğraf, CCTV Kamera Kyaıtları
Sağlık Bilgisi Engellilik Bilgisi, Sağlık Bilgisi
Özgeçmiş Özgeçmiş Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Ehliyet Bilgisi
İşlem Güvenliği IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgisi
Aday Müşteri Kimlik Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Kimlik Bilgileri, İmza Bilgisi
Sağlık Bilgisi Sağlık Bilgisi
Finansal Bilgi Kredi Kart Bilgisi
İletişim Adres (iş), E-Posta, Cep Telefonu
Sosyal Medya Bilgisi Sosyal Medya Hesap Bilgisi
İşlem Güvenliği IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi, Şifre ve Parola Bilgisi
Ziyaretçi Kimlik Ad-Soyadı, Kimlik Bilgileri, CCTV Kamera Kayıtları
İşlem Güvenliği IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi
Üçüncü Kişi Kimlik Ad-Soyad
İletişim Adres (iş), E-Posta, Cep Telefonu
İşlem Güvenliği IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi
Tedarikçi /İş Ortağı Kimlik Ad-Soyad, T.C Kimlik Numarası, Kimlik Bilgileri, İmza Bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi CCTV Kamera Kayıtları
Özlük SGK Bilgisi, İSG Bilgisi
Sağlık Bilgisi Sağlık Bilgisi
İletişim Adres (iş), E-Posta, Cep Telefonu
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Sabıka Kaydı Bilgisi
Görsel/İşitsel Bilgi Ses kaydı
Finansal Bilgiler Hesap Bilgileri
İşlem Güvenliği IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi
Çevrimiçi Ziyaretçi Kimlik Ad-Soyadı
İşlem Güvenliği IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş, Çıkış ve Gezinme Bilgisi

 

 • 5 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

TAMARİS’da, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

5.1 MÜŞTERİ

Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi ile sözleşmenin ifası, finans ve muhasebe işlerinin takibi ile müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti aktiviteleri süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçleri ile müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, transfer süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ile denetimi ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.2 ÇALIŞAN ADAYI

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, özlük faaliyetlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, menfaatlerin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.3 ADAY MÜŞTERİ

Aday Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.4 ZİYARETÇİ

Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, kurum operasyonlarının güvenliğinin temini,Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.5 ÜÇÜNCÜ KİŞİ

Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile sözleşmenin ifası amaçlarıyla işlenebilecektir.

5.6 TEDARİKÇİ /İŞ ORTAĞI

Tedarikçi / İş Ortağı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.7 ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • 6 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yurt dışı yerleşik ana hissedarımıza (ACCOR S.A.), yurt içi ve yurt dışı yerleşik iştiraklerimize, yurt içi ve yurt dışı yerleşik iş ortaklarımıza, TAMARİS’in franchise, otel yönetim danışmanlığı, otel yönetimi gibi nedenlerle ticari ilişkide olduğu şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, işbu İlkeler 3. ve 5. Maddesinde yer verilen ilke ve amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 • 7 KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

TAMARİS’e elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

7.1 MÜŞTERİ

Müşteri kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.2 ÇALIŞAN ADAYI

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, kurulması ihtimali bulunan iş sözleşmesi bağlamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda başvuru formu doldurulmak suretiyle, fiziki form doldurulması suretiyle veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.3 ADAY MÜŞTERİ

Aday Müşteri kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.3 ZİYARETÇİ

Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, toplantı odaları ve etkinlik alanları, yemek alanları, kafeterya, giriş bekleme alanı, otopark, asansörler ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmakta suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.4 ÜÇÜNCÜ KİŞİ

Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları hukuki sebeplerine dayanılarak, fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.5 TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI

Tedarikçi / İş Ortağı kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, iziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

7.6 ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ

Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 • 8 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

8.1 TAMARİS, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

8.2 Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

8.3 TAMARİS, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 

 • 9 ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, TAMARİS tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.  İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.  Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

 

 • 10 BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; tamaristurizm@hk03.kep.tr KEP adresimize, kisisel.veri@accor.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi, No:56, Zeytinburnu/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu TAMARİS olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TAMARİS tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU’nu indirmek için Tıklayın.

 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_097-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_118
 • 3-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_118-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_099-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_119
 • 4-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_119-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_108-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_120
 • 1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_186
 • iccream
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_141-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_121
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_186-2
 • iccream-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_121-2
 • dsc_96272-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_122
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_122-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_188
 • 41-2
 • novotel-istanbul-zeytinburnu-hotel-looby-21-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_124
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_188-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-0601
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_124-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_189
 • 4-1-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-0601-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_189-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-0651
 • 4-2-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-0651-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_128
 • uye-fiyati
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_128-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_191
 • family
 • uye-fiyati-2
 • 4-3-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_002-2
 • family-2
 • zeytinburnu-ramazanmail-2
 • 1295_anteprima-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_009-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1301
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0161
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1301-2
 • family2
 • zeytinburnu-ramazanmail1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0161-2
 • family2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_017
 • family3
 • 31-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_017-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_133
 • family3-2
 • all-tatil-teklifi
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0181
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_133-2
 • all-tatil-teklifi-2
 • 32-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0181-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_021
 • lzraumaq-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_021-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_135
 • wp-icon-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_022
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_135-2
 • standart-banyo2-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_022-2
 • standart-banyo2-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0281
 • lzraumaq-min1
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0281-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_137
 • lzraumaq-min1-2
 • 4-4-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_030
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_137-2
 • standart-banyo2-min1
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_030-2
 • 1385667093839
 • standart-banyo2-min1-2
 • 4-41-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0351
 • 1385667093839-2
 • standart-banyo-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0351-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_140
 • 1-ince-uzun
 • standart-banyo-min-2
 • 3-1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0491
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_140-2
 • 1-ince-uzun-2
 • standart-twin-room-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0491-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1411
 • standart-twin-room-min-2
 • 3-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_064
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1411-2
 • standart-twin-room-min-1
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_064-2
 • 11-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_069
 • novotelgece1-2
 • surf1
 • standart-with-sofa-bed-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_069-2
 • 1-ince-uzun-en-2
 • surf1-2
 • standart-with-sofa-bed-min-2
 • 3-21-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_085
 • suit-banyo-2-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_085-2
 • suit-banyo-2-min-2
 • 21-2
 • novotel_istanbul_zeytinburnu_fitness_thumb
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_086
 • 1-ince-uzun-en1
 • suit-banyo-min
 • novotel_istanbul_zeytinburnu_fitness_thumb-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_086-2
 • novotel-istanbul-zeytinburnu-hotel-looby-22
 • 1-ince-uzun-en1-2
 • suit-banyo-min-2
 • 22-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_089
 • novotel-istanbul-zeytinburnu-hotel-looby-22-2
 • suitbedroom3
 • novotel_istanbul_zeytinburnu_superior_room_twin_bed-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_089-2
 • novotel_meeting-room
 • suitbedroom3-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_092
 • novotel_meeting-room-2
 • gelincik
 • suit-min
 • nefais-ramazango%cc%88rseller7-2
 • novotel_istanbul_zeytinburnu_superior_room_french_bed-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_092-2
 • novotel_zeytinburnu_bathroom_0191
 • gelincik-2
 • suit-min-2
 • nefais-ramazango%cc%88rseller8
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_093
 • novotel_zeytinburnu_bathroom_0191-2
 • russia
 • superior-with-sofa-bed-2-min
 • nefais-ramazango%cc%88rseller8-2
 • novotel_istanbul_zeytinburnu_executive_room-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_093-2
 • novotel_zeytinburnu_foyer1
 • russia-2
 • superior-with-sofa-bed-2-min-2
 • 3-3
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_094
 • novotel_zeytinburnu_foyer1-2
 • superior-with-sofa-bed-min
 • 3-3-2
 • novotel_istanbul_zeytinburnu_suite_room-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_094-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-21
 • superior-with-sofa-bed-min-2
 • 3-4
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_095
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-21-2
 • superior-1-min
 • 3-4-2
 • dsc_2684
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_095-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-3
 • dsc_2684-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_096
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-3-2
 • fuar-gorsel
 • superior-min
 • zeytinburnu-ramazanmail-1-2
 • dsc_2702
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_096-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-4
 • superior-min-2
 • 6
 • dsc_2702-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0971
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-4-2
 • yeni-executive-min
 • 6-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0971-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-5
 • yeni-executive-min-2
 • dsc_2722-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0991
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-5-2
 • superior-1-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0991-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-6
 • resized_audit-results-allsafe-2020-converted
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0182-3
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_100
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-6-2
 • resized_audit-results-allsafe-2020-converted-2
 • standart-banyo2-min1-2-2
 • p3151379-2
 • dsc_2791
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_100-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-7
 • standart-banyo2-min1-2-2-2
 • p31513791
 • dsc_2791-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1081
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-7-2
 • p31513791-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-8
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-6-3-2
 • p3151347
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_114
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-8-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-6-3
 • p3151347-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-9
 • standart-twin-room-min-1
 • dsc_2894-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_117
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-9-2
 • p3151379-1
 • dsc_2930
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-10
 • p3151379-1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_130
 • superior-room-twin-bed1-2-2
 • executive-room-11-3-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_136
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-2
 • dsc_2979
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-0602
 • executive-room-11-2-2
 • 1th02766-a-min
 • n_sigle_2019_rvb
 • dsc_2979-2
 • novotelgece
 • 1th02766-a-min-2
 • n_sigle_2019_rvb-2
 • novotelgece-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-0652
 • superior-room-twin-bed2-2-2
 • 1th02772-a-min
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-0652-2
 • 1th02772-a-min-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-2
 • sweet_1920x738
 • 1th02879-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_016
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-2-2
 • sweet_1920x738-2
 • 1th02879-min-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet_058
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-6-2
 • 1th02934-min
 • 1th02934-min-2
 • dsc_3238
 • safe-tourism-1
 • 1th03093-min
 • dsc_3238-2
 • safe-tourism-1-2
 • 1th03093-min-2
 • dsc_3248
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0171
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0161-2-2
 • dji_0131-min
 • dsc_3248-2
 • dji_0131-min-2
 • dsc_3318
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0182
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_003
 • dji_0139-min
 • dsc_3318-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_003-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-6
 • dji_0139-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_020
 • dji_0166-min
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0041-2
 • safe-tourism-12-2
 • dji_0166-min-2
 • dsc_3467
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0211
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_005
 • yeni-yil
 • 1th02784-min
 • dsc_3467-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_005-2
 • yeni-yil-2
 • 1th02784-min-2
 • dsc_3481
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0221
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-6
 • 1th02788-b-min
 • dsc_3481-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0221-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-6-3
 • 1th02788-b-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_023
 • 1th02801-min
 • dsc_35101-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_023-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0071-2
 • 1th02801-min-2
 • dsc_3703
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0241
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_008
 • 1th02804-min
 • dsc_3703-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0241-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_008-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0182-3
 • 1th02804-min-2
 • turkey_sc23_eng_offer_1080x1080_1
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0251
 • turkey_sc23_eng_offer_1080x1080_1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0251-2
 • 1th02844-min-2
 • dsc_3774
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_026
 • safe-tourism-14-2
 • turkey_sc23_eng_offer_1080x1920-13
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_026-2
 • 1th03093-min-2-2
 • turkey_sc23_eng_offer_1080x1920-13-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_027
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_011
 • dji_0139-min-2
 • turkeye_eng_300x250_backup
 • resized_audit-results-allsafe-2020-converted3-2
 • dji_0139-min-2-2
 • turkeye_eng_300x250_backup-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0282
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_012
 • executive-room-11-3
 • turkey_sc23_eng_offer_1080x1080_1-1
 • turkey_sc23_eng_offer_1080x1080_1-1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_029
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0131
 • 1th02804-min-2
 • turkey_sc23_eng_offer_1080x1080_1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_029-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0131-2
 • safe-tourism-1-min-2
 • turkey_sc23_eng_offer_1080x1080_1-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0301
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_014
 • superior-room-french-bed2
 • 1th02801-min-2
 • turkeye_eng_300x250_backup-1
 • safe-tourism-15-2
 • turkeye_eng_300x250_backup-1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_031
 • 1th02788-b-min-2
 • turkeye_eng_728x90_backup
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_031-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0162-2
 • resized_audit-results-allsafe-2020-converted11-2
 • turkeye_eng_728x90_backup-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_032
 • novotelgece1-2
 • super-sales
 • 1th02784-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_032-2
 • novotelgece1-2-2
 • super-sales-2
 • resized_audit-results-allsafe-2020-converted111-2
 • dji_0948_11zon
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_033
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_016-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-6-3-2
 • dji_0948_11zon-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_033-2
 • safe-tourism-111-2
 • guvn2290_11zon
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_034
 • dji_0139-min-3
 • guvn2290_11zon-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_034-2
 • resized_audit-results-allsafe-2020-converted12-2
 • guvn2341_11zon
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0352
 • 1th03093-min-3
 • guvn2341_11zon-2
 • safe-tourism-112-2
 • guvn2548_11zon
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_036
 • dji_0131-min-2
 • guvn2548_11zon-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_036-2
 • 2020-07-27_165318-2
 • guvn2431_11zon
 • fitness-center
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_037
 • 1th02934-min-2
 • guvn2431_11zon-2
 • fitness-center-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_037-2
 • 2020-07-27_165506-2
 • guvn2486_11zon
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_038
 • 1th02879-min-2
 • guvn2486_11zon-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_038-2
 • resized_resized_audit-results-allsafe-2020-converted724x724-2
 • guvn2218-copy_11zon
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_039
 • 1th02772-a-min-2
 • guvn2218-copy_11zon-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_039-2
 • website_sg
 • resized_safe-tourism-1_724x724-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_040
 • website_sg-2
 • 1th02766-a-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_040-2
 • safe-tourism-1_800x800-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_041
 • leisure-1400x538
 • yeni-executive-min-2
 • landing-page-all-29-ekim
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_041-2
 • leisure-1400x538-2
 • resized_audit-results-allsafe-2020-converted_800x800-2
 • landing-page-all-29-ekim-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_042
 • superior-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_043
 • website_kahvaltidahilkis
 • superior-with-sofa-bed-min-2
 • website_kahvaltidahilkis-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_044
 • superior-with-sofa-bed-2-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_044-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_045
 • suit-min-2
 • 1385656285581-1385494950565
 • fitness
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_046
 • 1385656285581-1385494950565-2
 • suitbedroom3-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_046-2
 • suite-bathroom
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_047
 • suit-banyo-min-2
 • suite-bathroom-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_047-2
 • suite-room
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_048
 • suit-banyo-2-min-2
 • suite-room-3
 • transylvania-1
 • suite-room1
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0492
 • early-booking
 • transylvania-1-2
 • safe-tourism-13-2
 • standart-with-sofa-bed-min-2
 • suite-room1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0492-2
 • early-booking-2
 • resized_audit-results-allsafe-2020-converted2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_050
 • standart-twin-room-min-2
 • superior-room-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_050-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_051
 • standart-banyo-min-2
 • pool-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_051-2
 • tamaris-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_052
 • page_bg
 • standart-banyo-min-3
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_052-2
 • twin-room
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_053
 • twin-room-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_053-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_054
 • 4246-56
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_054-2
 • 4246-56-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_055
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_056
 • 20170426acclc_banner_eng4136785773041403753
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_056-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_057
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0611
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0611-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_062
 • istock-511381856-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_062-2
 • dsc_3238-copy
 • russia-2-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0631
 • motobike-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0631-2
 • motobike1
 • dsc_3248-copy
 • capture-2
 • breakfast-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0641
 • motobike1-2
 • breakfast-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0641-2
 • dsc_3318-copy
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_066
 • allxbob
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_066-2
 • allxbob-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_067
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_067-2
 • dsc_3467-copy
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_068
 • dsc_3467-copy-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_068-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_141
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0691
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0691-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_070
 • shutterstock_1154037859
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_070-2
 • shutterstock_1154037859-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_071
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_071-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_072
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-2-2
 • superior-room-french-bed1
 • superior-room-french-bed1-2
 • novotelgece-2-2
 • superior-room-twin-bed1
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_073-2
 • superior-room-twin-bed1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_074
 • dsc_3238-copy-2-2
 • executive-room-1
 • dsc_3238-copy-2-2-2
 • executive-room-1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_076
 • novotelgece-2-2-2
 • suite-room-1
 • novotelgece-2-2-2-2
 • suite-room-1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_077
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-2-2-2
 • executive-room-11
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_077-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-2-2-2-2
 • room_pxlr-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_078
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-2-3
 • executive-room-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-2-3-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_080
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194-2-2
 • suite-room-11
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_080-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194-2-2-2
 • 2017-09-12_141117
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_141-2-2
 • suite-room-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_081-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_141-2-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_082
 • dsc_3467-copy-2-2
 • superior-room-french-bed2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_082-2
 • dsc_3467-copy-2-2-2
 • superior-room-french-bed2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_083
 • superior-room-twin-bed2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_083-2
 • topkapisarayi-2
 • 2017-09-12_1411171-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_084
 • dsc_3318-copy-2-2-2
 • topkapisarayi-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_084-2
 • dsc_3318-copy-2-2-2
 • topkapisarayi-2-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0851
 • dsc_3248-copy-2-2
 • dsc_3248-copy-2-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0861
 • et-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_087
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_088
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0891
 • ortaya-karisik4-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_091
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0921
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194-2-2-2-2-2
 • novotel-istanbul-zeytinburnu-hotel-looby-2
 • novotel-spa
 • novotelgece-2-2-2-2-2
 • novotel-istanbul-zeytinburnu-hotel-looby-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0931
 • novotelgece-2-2-2-2-2-2
 • novotel_zeytinburnu_bathroom_019
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0931-2
 • novotel_zeytinburnu_bathroom_019-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0941
 • dsc_3318-copy-2-2
 • novotel_zeytinburnu_foyer
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-3
 • novotel_zeytinburnu_foyer-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0951
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0162-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0951-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-4
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0961
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0851-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0961-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-060-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0972
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_076-2-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-065-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0992
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_074-2-2
 • novotelgece-3
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_001-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1001
 • novotelgece-3-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1001-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_171
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194-2-2-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_004-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_101
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_171-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194-2-2-2-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_172
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194-2-2-2-3
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_007-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_102
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194-2-2-2-3-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_173
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_013-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_103
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-5-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_174
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_016-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_104
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_175
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_018-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_105
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_024-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1082
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1082-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_177
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_025-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_109
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_109-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_178
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_028-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_110
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_110-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_035-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_112
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_112-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_049-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_113
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_113-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_061-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1141
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1141-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_063-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1171
 • 2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1171-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_120-2
 • 1th02844-min
 • 1th02844-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0162
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0162-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_178-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_127-2
 • 1th03093-min-2
 • dsc_3318-copy-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_172-2
 • dsc_96274-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-5
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_174-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_132-2
 • novotelgece-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_073
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_175-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_191-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_134-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_081
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_1081-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0851-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_114-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_076-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_117-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_074-2
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet-0602-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_016-2-3
 • novotel_zeytinburnu_restaurant-buffet_058-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0171-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0182-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_020-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0211-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_027-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_011-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0282-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_012-2
 • 1th02804-min-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0301-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_014-2
 • 1th02801-min-2-2
 • 1th02788-b-min-2-2
 • 1th02784-min-2-2
 • dji_0166-min-2-2
 • dji_0139-min-3-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0352-2
 • 1th03093-min-3-2
 • dji_0131-min-2-2
 • 1th02934-min-2-2
 • 1th02879-min-2-2
 • 1th02772-a-min-2-2
 • 1th02766-a-min-2-2
 • yeni-executive-min-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_042-2
 • superior-min-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_043-2
 • superior-with-sofa-bed-min-2-2
 • superior-with-sofa-bed-2-min-2-2
 • executive-room-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_045-2
 • suit-min-2-2
 • fitness-2
 • suitbedroom3-2-2
 • suit-banyo-min-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_048-2
 • suit-banyo-2-min-2-2
 • standart-with-sofa-bed-min-2-2
 • standart-twin-room-min-2-2
 • standart-banyo-min-2-2
 • standart-banyo-min-3-2
 • lzraumaq-min-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_130
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_136
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_055-2
 • novotel_zeytinburnu_meeting-room-10
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_016-2-2
 • room1-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_057-2
 • suit-room-2
 • superior-room-french-bed-2
 • dsc_3238-copy-2
 • superior-room-twin-bed-2
 • dsc_3248-copy-2
 • dsc_3318-copy-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_141-2-3
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_194-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_072-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_074-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_076-2
 • executive-room-11-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_078-2
 • executive-room-2-2
 • suite-room-11-2
 • suite-room-2-2
 • superior-room-twin-bed2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0851-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0861-2
 • et-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_087-2
 • gurmecafe-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_088-2
 • murver-genis-bar-gece-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0891-2
 • ortaya-karisik4-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_091-2
 • welcome-2-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0921-2
 • novotel-spa-2
 • buhar-odasi-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0941-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-3-2
 • novotel-zeytinburnu-istanbul-4-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0972-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_0992-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_101-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_102-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_173-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_103-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_104-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_105-2
 • novotel_zeytinburnu_sahirugureren_177-2
 • 1th02844-min-2-2
brand marker Novotel Istanbul Zeytinburnu ☆☆☆☆


Kazlicesme Mah Kennedy Cad No 56 Zeytinburnu, 34025 Istanbul
Turkey
Tel: (+90) 212/4143600
Faks: (+90) 212/4143636
E-posta: H5997@accor.com

google_map
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
Rezervasyon yapin
Rezervasyon yapin
close